Bài 12: Câu lệnh Break, Continue trong Java – Lập trình Java cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 12: Câu lệnh Break, Continue trong Java – Lập trình Java cơ bản
17/02/2022 Training 121 viewed

1. Câu lệnh Break

Từ khóa break được sử dụng để dừng toàn bộ vòng lặp. Từ khóa break phải được sử dụng bên trong bất kỳ vòng lặp nào hoặc một lệnh switch.
Từ khóa break sẽ dừng sự thực thi của vòng lặp trong cùng và bắt đầu thực thi dòng code tiếp theo sau khối đó.
Cú pháp:
break;
Ví dụ:
package com.company;

public class Main {

  public static void main(String args[]) {
    int number = 5;
    for (int i = 0; i < number; i++) {
      System.out.println("Vị trí thứ " + i);
      if (i == 3) break;
    }
  }
}
Kết quả thu được:
Vị trí thứ 0
Vị trí thứ 1
Vị trí thứ 2
Vị trí thứ 3

2. Câu lệnh Coutinue

Từ khóa continue trong java được sử dụng để tiếp tục vòng lặp tại điều kiện đã được xác định, với điều kiện đó khối lệnh phía sau từ khóa continue sẽ không được thực thi. Đối với vòng lặp bên trong một vòng lặp khác, continue chỉ có tác dụng với vọng lặp bên trong đó.
Ví dụ:
package com.company;

public class Main {

  public static void main(String args[]) {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      if (i % 3 != 0)
        continue;
      System.out.println(i);
    }
  }
}
Chương trình trên in ra màn hình console các số nhỏ hơn 10 chia hết cho 3. Với các số không chia hết cho 3, câu lệnh continue được thực hiện để bỏ qua lần lặp đó.
Kết quả thu được:
3
6
9
Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong những kiến thức cơ bản của Java, sang bài học sau, chúng ta sẽ đi sâu vào tính hướng đối tượng của ngôn ngữ này.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME