Link youtube Link facebook
Trang chủ » Truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication) ICP DAS » Modem & Router công nghiệp GPRS (2G), WCDMA(3G), LTE(4G) kết nối RS-232/485/Ethernet

Modem & Router công nghiệp GPRS (2G), WCDMA(3G), LTE(4G) kết nối RS-232/485/Ethernet

Modem & Router công nghiệp GPRS (2G), WCDMA(3G), LTE(4G) kết nối RS-232/485/Ethernet ICP DAS

Bộ điều khiển đa chức năng 4G với GPS ICP DAS GTP-541M CR

Model: GTP-541M CR

Module truyền thông 4G NB1/M1/EGPRS ICP DAS BG96 CR

Model: BG96 CR

Module truyền thông 4G IoT LTE Category 4 ICP DAS EC25-E CR

Model: EC25-E CR

Module truyền thông 4G IoT LTE Category 1 ICP DAS EC21-AU CR

Model: EC21-AU CR

Bộ chuyển đổi Dual SIM/Ethernet/Serial/CAN sang 4G ICP DAS GRP-541M-4GE CR

Model: GRP-541M-4GE CR

Bộ lập trình điều khiển LTE (4G) M2M 3 kênh DI+3 kênh DO + 8 kênh AI + 1 kênh DO Relay +hiển thị LCD kết nối GPS ICP DAS G-4514PD-4GAU/G-4514PD-4GC

Model: G-4514PD-4GAU/G-4514PD-4GC

Bộ lập trình điều khiển LTE (4) M2M 3 kênh DI + 3 kênh DO + 8 kênh AI + 1 kênh Relay DO hiển thị LCD kết nối GPS ICP DAS G-4514P-4GAU/G-4514P-4GC

Model: G-4514P-4GAU/G-4514P-4GC

Bộ lập trình điều khiển LTE (4G) M2M 3 kênh DI + 3 kênh DO 8 kênh AI + 1 kênh DO Relay Hiển thị LCD kết nối GPS ICP DAS G-4514D-4GAU/G-4514D-4GC

Model: ICP DAS G-4514D-4GAU/G-4514D-4GC

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC LTE (4G) M2M 3 kênh DI+3 kênh DO+8 kênh AI + 1 kênh DO Relay hiển thị LCD kết nối GPS ICP DAS G-4510/G-4510D/G-4510P/G-4510PD

Model: G-4510/G-4510D/G-4510P/G-4510PD

Modem LTE (4G) kết nối RS-232/485 ICP DAS GTP- 541M CR

Model: GTP- 541M CR

Modem HSPA (3G) kết nối RS-232/485 với GPS ICP DAS GTP-230

Model: GTP-230

Modem WCDMA 2G/3G kết nối RS-232/RS-485 với GPS ICP DAS GTP-500M CR

Model: GTP-500M CR
1 2 3 4
TOP HOME